هیستروسکوپی لیزری

1396-02-24

جراحی فیبروئیدهای رحمی به وسیله هیستروسکوپی لیزری

http://www.aparat.com/v/JQpE6