زنان و زایمان

1396-02-24

جراحی فیبروئیدهای رحمی به وسیله هیستروسکوپی لیزری

http://www.aparat.com/v/JQpE6
1396-02-24

جراحی میومکتومی به وسیله لاپروسکپی لیزری

http://www.aparat.com/v/rdvDo
1396-02-24

درمان اندومتریوما به وسیله لیزر

http://www.aparat.com/v/Xb9p2