زنان و زایمان

جراحی فیبروئیدهای رحمی به وسیله هیستروسکوپی لیزری

[aparat id='JQpE6']

جراحی میومکتومی به وسیله لاپروسکپی لیزری

[aparat id='rdvDo']

درمان اندومتریوما به وسیله لیزر

[aparat id='Xb9p2']